Aanpak

Doelstellingen van de De Wereldwerf vzw:

De vereniging heeft als doel initiatieven op te richten en/of te ondersteunen vanuit de inspiratiebron van de Antroposofie en de in dit licht verworven ervaringen en inzichten bij de realisatie van haar projecten 'Huize De Sterrewijzer' (centrum voor ouderenzorg), 'De Sterrelichtjes'(kinderonthaal), 'Houtisgoud' (sociaal houtatelier) enz… te Olen en bij de andere initiatieven van haar initiatievencluster(initiatievendorpen) van van haar ronde tafel. Onder initiatieven wordt in dit verband verstaan elk project dat vanuit elke rechtgeaarde religie, filosofische overtuiging, ideaal of visie die in vrede met de Christusimpuls (de impuls als zichtbaar gemaakt door Rudolf Steiner in de Antroposofie) een maximaal mogelijke stap wil zetten naar het ontwikkelingsdoel van mens en wereld, waarbij het lenigen van de nood van de ander als motief voor het eigen handelen wordt genomen.

Deze initiatieven kunnen zich situeren in alle mogelijke terreinen, cultuur en maatschappij.

De opgerichte initiatieven zullen zo mogelijk een zelfstandige rechtspersoonlijkheid krijgen. Dit gebeurde eerder reeds voor Huize De Sterrewijzer, centrum voor ouderenzorg, en voor het kinderonthaal De Sterrelichtjes.

Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen om dit doel te kunnen vorderen. Ze kan in die zin ook handelsdaden stellen voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor ze werd opgericht.

In dit kader kan hier reeds vernoemd worden dat de kapitaalvennootschap (of het Maatschapplijk Verantoord Aandeelhoudersschap) De Sterreburcht CVBA VSO door haar in het leven wordt geroepen met dit doel in ogen.

 

Landingsbaan voor de initiatieven

Initiatievendorp De Wereldwerf Roden Dries is landingsbaan voor initiatiefnemers en hun initiatieven. Zij bekomen coaching van de pioniers van de bestaande initiatieven in de realisatie van hun ideaal. De hoofdstappen daarin zijn:

  1. Het wilsbesluit en commitment van de pionier, want vanaf dit moment veranderd haar of zijn leven
  2. Initiatievenkring wordt gevormd, met een minimum van 2 personen
  3. Beeldvorming van het initiatief dat door de initiatievenkring gerealiseerd wil worden tot en met de schriftelijke neerslag in de nectardruppel
  4. Beleidsplan
  5. Stappenplan of het realisatietraject
  6. De gronden, gebouwen, medewerkers, team en aansluiting met toekomstige cliënten
  7. Start van de exploitatie
  8. Exploitatie op kruissnelheid
  9. initiatieven worden in hun 7-jaarsperioden verder begeleid in hun groei. Net zoals de menselijke biografie kan evolueren doorheen 7-jaarsperioden is dit voor initiatieven ook het geval

Ronde Tafel

De Ronde Tafel is de hartfunctie van het initiatievendorp. Dit is de op dit moment driemaandelijkse en in de toekomst maandelijkse samenkomst van alle pioniers om ervaringen successen en groeipijnen te delen. Daardoor ervaart elke pionier zich gedragen door zijn collega’s en is elk lid op de hoogte van wat er op alle andere initiatieven gebeurt. Het is wonderlijk welke wat er dan komt bovendrijven aan synergieën, wederzijds begrip, gemeenschappelijke golflengte. Eigenlijk brengt deze werkvorm op een mooie werkzame manier in beeld wat Rudolf Steiner op zijn kortst samenvatte in de volgende woorden “Ons werken is slechts heilzaam wanneer in het bewustzijn van de enkeling zich de gehele gemeenschap spiegelt en vorm krijgt en in de gemeenschap het initiatief en de kracht van de enkeling leeft en werkt.”